Algemene Voorwaarden TTEA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN TTEA BV

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door TTEA BV gevestigd te Oisterwijk verder te noemen “gebruiker”, te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  1. In deze algemene voorwaarden wordt met "de cursist" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker diensten afneemt.
  1. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 1. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
  1. Een overeenkomst tussen gebruiker en cursist wordt geeffectueerd door een schriftelijke aanmelding van de cursist en door een bevestiging daarvan door gebruiker. Cursist dient zich per module aan te melden.
  1. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de overeenkomst offerte of aanbieding van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
 1. Uitvoering van de overeenkomst
  1. Cursisten zijn gehouden de cursusdagen voorbereid aanwezig te zijn. Slechts in dringende gevallen en bij tijdige schriftelijke afmelding, met redenen omkleed, kan daarvan afgeweken worden na toestemming van gebruiker. Het geeft cursist echter geen enkel recht op enige restitutie van de aangedane betaling.
 1. Prijzen
  1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn vrij van omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
  1. De in de overeenkomst van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de overeenkomst bestaande tarieven, Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de cursist het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.
 1. Betaling
  1. Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De cursist is niet gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door gebruiker in rekening gebrachte bedragen.
  1. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bank- of girorekening. Gebruiker heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de cursist aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade.
  1. Gebruiker is gerechtigd de afgifte van diensten die zij voor de cursist in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de cursist aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
  1. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de cursist van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan gebruiker vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.
  1. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de cursist een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de cursist aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of gebruiker buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van gebruiker om schadevergoeding te vorderen.
  1. Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is de cursist jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.
  1. De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.
 1. Reclames
  1. Eventuele klachten over een door gebruiker geleverd dienst, dienen terstond door de cursist aan gebruiker schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 30 dagen na levering van de diensten zijn verstreken, kan door de cursist niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de cursist gebruiker, binnen 30 dagen nadat het gebrek aan de cursist bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.
  1. Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs moeten binnen 2 weken beantwoord worden. Brieven die een langere verwerkingstijd vragen zullen evenwel binnen 2 weken beantwoord worden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de cursist een uitvoerig antwoord kan verwachten
 1. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door gebruiker te leveren en geleverde diensten evenals de geleverde kennisoverdracht via de leeromgeving als ook op andere informatiedragers blijven onder alle omstandigheden eigendom van gebruiker.
  1. De cursist is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde diensten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van gebruiker te bewaren.
  1. De cursist is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde diensten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen.
  1. Indien de cursist met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens gebruiker tekortschiet of gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de cursist in die verplichtingen te kort zal schieten, is gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde diensten terug te nemen.
  1. De copyright van de inhoud van de leeromgeving berust bij de gebruiker, de copyright van de leeromgeving zelf berust bij DTS@actief
 1. Geheimhouding
  1. Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor de gebruiker en haar medewerkers en docenten.
  2. Alle informatie die cursisten ter ore komen over gebruiker en over medewerkers en docenten is vertrouwelijk. Dit geldt voor informatie tbv patiënten, behandelingen, persoonlijke gegevens alsmede praktijksituaties, werkprocessen en mogelijke wachtwoorden.
 1. Bedenktijd
  1. De cursist heeft na ondertekening van de verklaring tot deelname (met dagtekening) aan een module van de opleiding een bedenktijd van 14 dagen. Binnen die tijd kan cursist zich bedenken en middels een aangetekend schriftelijk schrijven zijn/haar deelname, zonder kosten, intrekken
  2. Na deze 14 dagen is cursist gebonden de cursus af te nemen en is cursist verplicht de daaraan verbonden kosten te voldoen
 1. Annulering van cursus

Cursusdagen (klinisch en/of contactonderwijs) kunnen geannuleerd worden indien:

10.1.50% of meer van de cursisten zich om belangrijke en valide redenen hebben afgemeld.

In onderling overleg wordt dan gezocht naar een passende vervangende datum.

10.2. Twee docenten ziek zijn of door dringende omstandigheden verhinderd zijn en er geen vervanging mogelijk is. In onderling overleg wordt dan gezocht naar een passende vervangende datum.

10.3. Het online gedeelte van de cursus kan continue aangeboden worden en zal als zodanig niet geannuleerd worden.

Uitzonderingen daarop zijn

 1. Een algemene internetstoring
 2. Onderhoudswerkzaamheden door DTS@actief aan het leerplein
 3. Een storing bij DTS@actief

In de gevallen a en b wordt er alles aangedaan wat binnen de mogelijkheden van de gebruiker ligt om de niet beschikbare tijd zo gering mogelijk te laten zijn.

 1. Ontbinding en beëindiging

11.1 De cursist wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de cursist niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

11.2. In geval van verzuim van de cursist is gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de cursist en/of het door de cursist eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

11.3. Bij aantoonbare overmacht van cursist om de cursus geheel of gedeeltelijk te volgen kan in onderling overleg de overeenkomst ontbonden worden waarbij , naar rato, een restitutie zal plaatsvinden van de reeds gemaakte cursuskosten.

11.4. Bij een faillissement van gebruiker zal de overeenkomst ontbonden worden en zal cursist geen verplichtingen meer hebben behalve de geheimhoudingsplicht.

 1. Overmacht

12.1.Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan

12.2.Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, overlijden, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie in Nederland

 

 1. Aansprakelijkheid
  13.1.Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de cursist lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van gebruiker.

13.2. De totale aansprakelijkheid van gebruiker zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door gebruiker aan de cursist te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

13.3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de cursist zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

13.4. Cursist dient zelf een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben ten tijde van de cursus

14.Geschillen en toepasselijk recht

14.1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

14.2. Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

14.3Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.